Slu�by

P�eklady a tlumo�en�

 • b�n� i odborn� p�eklady z a do angli�tiny, n�m�iny, francouz�tiny a sloven�tiny
 • soudn� p�eklady a tlumo�en� v n�meck�m jazyce
 • expresn� p�eklady
 • diskr�tnost
 • p�ekladatelsk� korektury

V�uka ciz�ch jazyk�

 • mo�nost v�uky angli�tiny, francouz�tiny, n�m�iny a sloven�tiny
 • mo�nost zam��en� v�uky na r�zn� obory a specializace
  (automobilov� doprava, zdravotnictv�, p��rodn� obory, ekonomika, apod.)
 • z�ruka kvality, nebo� v�t�ina na�ich lektor� m� mnohalet� zku�enosti s v�ukou a pob�vala ur�it� �as v zahrani��
 • mo�nost po��d�n� kondi�n�ch a v�ukov�ch kurz� ve Va�� firm�,
  pop�. v p��jemn�m studijn�m prost�ed�, zaji�t�n�m na�� firmou
 • mo�nost v�uky soukrom�ch hodin jednotlivc�
 • osobn� p��stup ke ka�d�mu ��kovi
 • cenov� dostupnost
 • rychlokurzy
 • p��prava ke zkou�k�m (maturity, jazykov� zkou�ky, certifik�ty, apod.)
 • studijn� jazykov� pobyty u Bodamsk�ho jezera (N�mecko - v bl�zkosti ostrovn�ho m�sta Lindau)