P�ekladatelstv�, tlumo�nictv�
a v�uka ciz�ch jazyk�

V�tejte! www.prekladatelstvi.com

Dovolte mi, abych V�m ve stru�nosti p�edstavil na�i spole�nost. Jedn� sa o jazykov� sektor, kter� se zaob�r� p�ekladem, tlumo�en�m a v�ukou sv�tov�ch jazyk�, jako jsou angli�tina, nem�ina a francouz�tina, d�le �e�tina a sloven�tina. Spole�nost p�sob� na tomto poli od roku 2001 a neust�l� z�jem klient� o p�eklady a vyuku…

V�c o n�s …

P�ekladatelsv� a tlmo�nictv�

  • P�ekladatelstv�
    Be�n� i odborn� p�eklady, soudn� p�eklady, expresn� p�eklady,… V�c
  • Tlumo�nictv�
    Predn�ky, obchodn� jedn�n�, konference a kongresy,… V�c

Na�e slu�by …

V�uka ciz�ch jazyk�

Jazykov� kurzy - skupinov� v�uka ve firm�ch, individu�ln� vyu�ov�n� jazyk�, jazykov� kurzy �e�tiny pro cizince, dou�ov�- n� ��k� a student� z�kladn�ch a� vysok�ch �kol, p��prava ke zkou�k�m, studijn� jazykov� pobyty.


Rychlokurzy, osobn� p��stup, cenov� dostupnost.

Na�e slu�by …