Cenn�k

Preklady: anglick� a nemeck� jazyk

Form�t A4: 200,- K�
Form�t A5: 180,- K�

Tlmo�enie: anglick� a nemeck� jazyk

1 hodina: 400,- K�

Do ceny je zapo��tan� aj nevyu�it� �as tlmo�n�ka.

V�uka: anglick� a nemeck� jazyk

1 hodina: 250,- K�

Ceny za dou�ovanie s� jednotn�, tzn. anglick� a nemeck� jazyk s� za rovnak� ceny.

V pr�pade dou�ovanie skupiny je z��tova� z�ava pod�a po�tu uch�dza�ov
(minim�lny po�et uch�dza�ov, na ktor� sa vz�ahuje z�ava je 5)

swiss replica fake watches audemars piguet replica replica watches fake tag heuer Aigner replica